webov� projekty
mobiln� aplikace
reference
rekesh pf 2012
       
       
       
Spole�nost REKESh Comp vznikla v roku 1999. Zab�v�me se produkc� a v�vojem multimedi�ln�ch a informa�n�ch projekt� v oblasti medic�ny. Klademe d�raz na modern� design, zpracov�n� obrazu, videa a zobrazovac�ch metod v medic�n�.

 

       
       
       
       
       
       
  REKESh Comp s.r.o. | Praha | info@rekesh.eu